Verkoopsvoorwaarden

Definities en toepassingsgebied

De website www.onlinepigmarket.be (hierna het “Platform”) is een initiatief van:

Pigs&More Comm. V. (hierna: “PIGS & MORE”, “Wij” en “Ons”)
Hazarddam 80
9150 Kruibeke
BE 0670.879.318

Email:
Tel: +324 74/91.68.18

Hierna vermelde begrippen dienen in deze Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

 1. 'Koper': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en als dusdanig Producten aankoopt via het Platform.
 2. Verkoper’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en als dusdanig Producten verkoopt via het Platform. Hierna ook “jij” of “jou” genoemd.
 3. Producten’: Alle goederen die op het Platform te koop worden aangeboden door Verkopers en als dusdanig het voorwerp kunnen uitmaken van een Verkoopovereenkomst, in het bijzonder varkens.
 4. Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de Verkoper zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de Koper en waarbij de Koper er zich op zijn beurt toe verbindt om de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Verkopers aan Kopers via het Platform. Door het Platform te gebruiken, aanvaardt de Verkoper de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede van alle andere rechten en plichten zoals vermeld in de Gebruiksvoorwaarden op het Platform.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing, behalve in geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van een schriftelijke overeenkomst. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn alleen geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop zij betrekking hebben. Dit laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden onverlet.

PIGS & MORE behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden in de toekomst te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op reeds doorgevoerde productbestellingen en de daaruit voortvloeiende Verkoopovereenkomsten.

Verplichtingen voor verkoper

Contractuele verplichting tot verkoop


Ieder aanbod van een Verkoper op het Platform heeft een bepaalde duurtijd, dewelke steeds uitdrukkelijk vermeld zal worden op het Platform. De Koper die op het einde van deze duurtijd het hoogste bod heeft uitgebracht, sluit van rechtswege een Verkoopovereenkomst met de Verkoper.

Door Producten te koop aan te bieden via het Platform, doet een Verkoper een bindend aanbod om dat specifieke Product te verkopen aan een Koper en dit minstens tegen de vraagprijs die de Verkoper daarvoor heeft opgegeven op het Platform. De Verkoper is contractueel en wettelijk verplicht om dat exacte artikel te leveren tegen de overeengekomen prijs. 

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave van de Verkoper of de Koper kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst worden gecorrigeerd.

LET OP: Een gebruiker die via het Platform aangeeft op zoek te zijn naar bepaalde Producten door een kavel te plaatsen doet hiermee geen bindend aanbod tot koop. Partijen moeten immers de precieze inhoud van de Verkoopovereenkomst (prijs, type Producten, aantal Producten) nog in onderling overleg bepalen. Het is pas van zodra zij omtrent deze essentiële elementen een wilsovereenstemming hebben bereikt dat zij zich in een contractuele relatie bevinden.

Exclusiviteit

Elke Verkoper die bepaalde Producten op het Platform aanbiedt, behoudt zich het recht voor om zijn aanbod terug in te trekken zolang er geen bindende Verkoopovereenkomst tot stand is gekomen. Echter, zodra een Verkoper gebonden is door een geldige Verkoopovereenkomst, mag hij in geen geval de verkoop annuleren of weigeren de Producten te verkopen. Elke Verkoper verbindt zich er bijgevolg toe om zijn Producten niet te koop aan te bieden op een ander platform of een andere website zolang het Product op het Platform staat vermeld.

Correcte productinformatie

PIGS & MORE verbindt er zich toe om het online aanbod van het Platform met de grootste zorg te presenteren. PIGS & MORE vertrouwt hiervoor echter op de informatie die een Verkoper verstrekt over de Producten die hij te koop aanbiedt. Elke Verkoper verbindt zich er dan ook toe steeds accurate en waarheidsgetrouwe informatie over de Producten te delen op het Platform. De Verkoper dient alle relevante productdetails te vermelden. Bovendien moet elke Verkoper PIGS & MORE voorzien van foto's van hoge kwaliteit die de Producten duidelijk illustreren. Elke Verkoper is verplicht om zijn inventaris op te volgen en ervoor te zorgen dat alle vermeldingen juist zijn.

Als Verkoper ben je verplicht om ervoor te zorgen dat de Producten die je aanbiedt op het Platform exact overeenkomen met de corresponderende afbeeldingen op het Platform. Indien PIGS & MORE of een Koper redelijkerwijs vaststelt dat het geleverde Product niet in overeenstemming is met de beschrijving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voldoen aan de toepasselijke conditienorm van artikel 2.4), behoudt PIGS & MORE zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een of meer passende maatregelen te nemen in overeenstemming met artikel 4 van deze Verkoopsvoorwaarden.

Wettelijke garantie

De Verkoper verbindt zich ertoe zijn wettelijke garantieverplichtingen na te leven. Meer bepaald heeft de Koper recht op herstel in geval enig Product bij levering niet in goede staat is (zie artikel 3.2 van deze Verkoopsvoorwaarden) of anderszins niet overeenstemt met de beloofde producteigenschappen. Verder moet de Verkoper ten aanzien van de Koper instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. De Verkoper zal desgevallend overgaan tot vervanging van het Product, dan wel tot een prijsvermindering of een gedeeltelijke of gehele terugbetaling.

Kopen en verkopen op ons platform

Algemeen

Kopers en Verkopers erkennen dat PIGS & MORE slechts een tussenpersoon is die de structuur van een online handelsplatform aanbiedt. Bijgevolg is PIGS & MORE op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen die enige partij via ons Platform aangaat. Elke Verkoopovereenkomst die door een Verkoper via ons Platform met een Koper wordt gesloten, is een rechtstreekse en persoonlijke overeenkomst tussen Koper en Verkoper waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

Controle door de Koper

De Koper dient de geleverde Producten bij ontvangst te controleren op hun goede staat. De Producten zijn in goede staat als ze geen zichtbare gebreken vertonen en geschikt zijn voor het beoogde doel. De Producten mogen geen tekenen van schade, ziekte, verwonding, letsel of andere onregelmatigheden vertonen. Bovendien dienen de Producten exact overeen te stemmen met de beschrijving die de Verkoper daar op het Platform aan gegeven heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de relevante productgegevens alsmede de foto's die de Producten illustreren.

Naargelang de gekozen betalingsprocedure (zie artikel 3.4) zal de Koper een genoegdoening voor eventuele gebreken aan de Producten ofwel onderling met de Verkoper moeten bekomen, dan wel via PIGS & MORE, die hierbij optreedt als onafhankelijke partij.

Levering

Verkopers worden verzocht de door hen op het Platform gecommuniceerde leveringstermijnen na te leven. Omdat PIGS & MORE echter niet kan bepalen hoeveel tijd het duurt voordat de Producten de Koper bereiken, kunnen wij ten aanzien van de Koper voor geen enkel Product een specifieke leveringstermijn garanderen.

De Koper is verantwoordelijk om de levering mogelijk te maken op het door hem opgegeven adres, hetzij door zelf aanwezig te zijn, hetzij door het aanwijzen van een derde die op het moment van de levering op het opgegeven adres aanwezig is.

Voor het transport en de levering van de Producten beveelt PIGS & MORE Verkopers aan om beroep te doen op een betrouwbare transportfirma. PIGS & MORE werkt samen met enkele transportfirma’s die terug te vinden zijn op deze pagina. Indien een bepaald verzonden Product niet wordt geleverd, dient de Koper dit onmiddellijk te melden aan PIGS & MORE en dit ten laatste binnen twee (2) kalenderdagen na de laatste geschatte leveringsdatum door een e-mail te sturen naar . PIGS & MORE zal in dergelijk geval onmiddellijk een onderzoek instellen. Indien Koper en Verkoper voor het transport van de bestelde Producten evenwel beroep hebben gedaan op een andere transportfirma, dan zullen zij zonder tussenkomst van PIGS & MORE tot een oplossing moeten komen.

Aangezien PIGS & MORE geen partij is bij de Verkoopovereenkomst tussen Koper en Verkoper en aldus niet instaat voor de levering van de bestelde Producten, kan PIGS & MORE geen aansprakelijkheid dragen voor enige schade die voortvloeit uit de laattijdige, onjuiste, onvolledige levering van Producten, noch voor enige schade bij levering of verlies van Producten. 

Verkoper behoudt te allen tijde de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit hoofde van de Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen is gebeurd, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden, tenzij tussen Koper en Verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling

De Koper die een Product aankoopt via het Platform heeft de keuze tussen twee betalingsprocedures:

 1. Na de levering gaat de Koper over tot rechtstreekse betaling aan de Verkoper van het verschuldigde bedrag. De betaling dient te gebeuren op het bankrekeningnummer zoals opgegeven door de Verkoper op zijn persoonlijke Gebruikersprofiel. Bij rechtstreekse transacties tussen Koper en Verkoper worden door PIGS & MORE geen servicekosten aangerekend. Eventuele geschillen betreffende de goede staat van de geleverde Producten worden onderling geregeld tussen Koper en Verkoper. De Koper kan zich in ieder geval beroepen op de wettelijke garantie.
 2. De Koper stort voorafgaand aan de levering honderd en vijf procent (105%) van het vooropgestelde verschuldigde bedrag op een door PIGS & MORE beheerde rekening. PIGS & MORE zal bij deze betaling ook servicekosten aanrekenen (zie hiervoor de tarieven op de website). Pas nadat de Koper bevestigt dat de geleverde Producten in goede staat zijn, zal PIGS & MORE overgaan tot het doorstorten van het aankoopbedrag, minus zijn deel van de servicekosten (zie hiervoor de tarieven op de website). De betaling gebeurt op het bankrekeningnummer zoals opgegeven door de Verkoper op zijn persoonlijke Gebruikersprofiel. Eventuele door de Koper vastgestelde en aan PIGS & MORE gemelde waardeverminderingen van de Producten kunnen door PIGS & MORE verhoudingsgewijs in rekening worden gebracht van het door te storten aankoopbedrag. Als je, als Koper, een probleem ondervindt met jouw aankoop of met de geleverde Producten, neem dan binnen de vierentwintig (24) uur na ontvangst van de Producten contact met ons op via en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Klachten in verband met de goede staat van de Producten zullen in eerste instantie telefonisch worden behandeld. Indien vereist, kan PIGS & MORE een onafhankelijke deskundige bij de Verkoper ter plaatse laten gaan om de schade te ramen. De kost voor de inschakeling van deze deskundige zal gelijkelijk worden verdeeld tussen Koper en Verkoper. Dit bedraagt vijftig euro (€50) per uur, inclusief reistijden. De Koper die in deze context een korting wordt toegekend, aanvaardt dat hij voor de reeds gecompenseerde gebreken aan de Producten geen verdere schadevergoeding meer kan vorderen (zie artikel 2.4).

De Koper die ervoor kiest om de betaling via PIGS & MORE te laten verlopen, mag gerust zijn. PIGS & MORE heeft alle redelijke maatregelen genomen om veilige betalingen te garanderen. Onze belangrijkste zorgen zijn verlies of diefstal van jouw identiteits- of financiële gegevens. Wij verwerken jouw bankgegevens altijd op versleutelde wijze. Via het SSL-protocol worden beveiligingsmaatregelen getroffen. Aangezien PIGS & MORE vertrouwt op derden voor de verwerking van de betalingen en de encryptie van bankgegevens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit betalingsproblemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onveilige betalingen.

Maatregelen

PIGS & MORE behoudt zich het recht voor om op te treden tegen elke schending van deze Verkoopsvoorwaarden door het nemen van alle maatregelen die wij passend achten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Bovendien verbindt PIGS & MORE zich ertoe klachten van Kopers met betrekking tot mogelijke inbreuken op de verplichtingen van de Verkoper in overeenstemming met deze Verkoopsvoorwaarden te onderzoeken.

In het geval dat een Verkoper een van de verplichtingen zoals uiteengezet in artikel 2 van deze Verkoopsvoorwaarden schendt, behoudt PIGS & MORE zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op basis van de concrete feiten, een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

 • De Verkoper een extra bedrag van 1% tot 5% van het transactiebedrag aanrekenen als servicekosten;
 • Alle of een deel van de aanbiedingen van de Verkoper op het Platform verwijderen;
 • Orders van Verkoper die via het Platform in behandeling zijn geheel of gedeeltelijk annuleren;
 • Betalingen aan Verkoper tijdelijk achterhouden;
 • Het Gebruikersprofiel van de Verkoper tijdelijk of permanent deactiveren.

Bovenstaande lijst is geenszins exhaustief.

Indien de Verkoper oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij PIGS & MORE binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. PIGS & MORE zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels en subtitels die wij in onze Verkoopsvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de intepretatie van deze Verkoopsvoorwaarden wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het hoofdkantoor van PIGS & MORE gevestigd is.