Gebruiksvoorwaarden

Over PIGS & MORE

De website www.onlinepigmarket.be (hierna: het “Platform”) is een initiatief van:

Pigs&More Comm. V. (hierna: “PIGS & MORE”, “Wij” en “Ons”)
Hazarddam 80
9150 Kruibeke
BE 0670.879.318

Email:
Tel: +32 474/91.68.18

PIGS & MORE wil dat het Platform blijft evolueren. PIGS & MORE zal dan ook te allen tijde rekening houden met de feedback van de gebruikers. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen.

Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij to the point kunnen antwoorden.

Definities

Hierna vermelde begrippen dienen in deze Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

 1. ‘Koper': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en als dusdanig Producten aankoopt via het Platform.
 2. Verkoper’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en als dusdanig Producten verkoopt via het Platform.
 3. Gebruiker’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich registreert op het Platform.
 4. Producten’: Alle goederen die op het Platform te koop worden aangeboden door Verkopers en als dusdanig het voorwerp kunnen uitmaken van een Verkoopovereenkomst, in het bijzonder varkens.
 5. Algemene Voorwaarden’: naar de Gebruiksvoorwaarden, Verkoopsvoorwaarden en Privacyverklaring, zoals raadpleegbaar op ons Platform wordt gezamenlijk verwezen als de Algemene Voorwaarden.
 6. Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de Verkoper zich ertoe verbindt de eigendom van Producten over te dragen aan de Koper en waarbij de Koper er zich op zijn beurt toe verbindt om de prijs daarvan te betalen.

Algemene bepalingen

Het gebruik van ons Platform gaat gepaard met bepaalde rechten en verplichtingen zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn zowel van toepassing op PIGS & MORE als op jou, de Gebruiker. Door gebruik te maken van het Platform accepteert de Gebruiker uitdrukkelijk dat onze Gebruiksvoorwaarden altijd en exclusief van toepassing zijn. Elke Gebruiker wordt aanbevolen om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voorafgaand aan het gebruik van het Platform, alsook in geval van enige gemelde aanpassingen.

PIGS & MORE behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van substantiële wijzigingen. Deze afwijkingen zijn alleen van toepassing ter vervanging of aanvulling van de bepalingen waarop zij betrekking hebben. Zij laten de toepassing van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Registratie

Als Gebruiker heb je niet automatisch toegang tot alle functionaliteiten van het Platform. De Gebruiker die toegang wenst tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform dient zich te registreren. Iedere Gebruiker dient over een geactiveerd btw-nummer te beschikken. Om een geldige Koper te zijn moet de Gebruiker een factuuradres en leveradres hebben. Verder dient de Gebruiker minimaal 18 jaar oud te zijn. Minderjarigen die zich op het Platform willen registreren, moeten toestemming vragen aan hun ouders of voogd. PIGS & MORE is vrij om de registratievoorwaarden te bepalen en deze te allen tijde te wijzigen.

Bij de registratie moet de Gebruiker een persoonlijk profiel (hierna "Gebruikersprofiel") aanmaken op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden. Afhankelijk van de hoedanigheid van de Gebruiker kan het noodzakelijk zijn om bepaalde informatie te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij het aanmaken van de Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om verouderde informatie te corrigeren of te verwijderen. 

Elk Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker kan zijn Gebruikersprofiel niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van PIGS & MORE. De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor alle handelingen die via het Gebruikersprofiel worden verricht. De Gebruiker moet ook de vertrouwelijkheid van de Gebruikersprofiel bewaken, met inbegrip van de inloggegevens. Alle Gebruikers erkennen dat het absoluut verboden is om de vertrouwelijkheid van andermans Gebruikersprofiel te schenden.

Het aannemen van een valse naam (artikel 231 Wetboek van Strafrecht), valsheid in geschrifte (IT) (artikel 210bis §1 Wetboek van Strafrecht), het schenden van de eer en de goede naam (artikel 443 en 453bis Wetboek van Strafrecht) en andere vormen van identiteitsfraude zijn feiten die strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

PIGS & MORE voert geen actieve en voorafgaande controle uit over de aangemaakte Gebruikersprofielen. PIGS & MORE behoudt zich echter het recht voor om passende actie te ondernemen in gevallen waar dit vereist is.

PIGS & MORE verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om jou een veilig en comfortabel gebruik van het Platform te bieden. Je kunt er zeker van zijn dat vertrouwelijkheid voor ons zeer belangrijk is. Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PIGS & MORE verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

Het gebruiksrecht

Algemeen

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform, inclusief de inhoud (kortweg: ‘gebruiksrecht’).

De Gebruiker heeft in geen geval het recht om het Platform en de inhoud daarop te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van PIGS & MORE.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform of op andere Gebruikers.

Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

 • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
 • Het Platform en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
 • Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
 • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
 • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om digitale inhoud te uploaden op het Platform (bijv. foto’s om de Producten te illustreren of een VKI-document voorafgaand aan de levering van slachtzeugen). PIGS & MORE vraagt de Gebruiker om deze mogelijkheid enkel en alleen te gebruiken op een nuttige en gepaste wijze.

Het is in ieder geval verboden volgende inhoud te uploaden op het Platform:

 • Iedere inhoud die beschouwd kan worden als ongepast of onrechtmatig omwille van diens illegale, schadelijke, beledigende, bedreigende, misleidende, obscene, pornografische of racistische aard en/of meer in het algemeen omwille van diens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. Deze inhoud moet niet noodzakelijk strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving of met de rechten van derde partijen om als ongepast te worden beschouwd.
 • Inhoud die de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van andere gebruikers en/of derde partijen schendt.
 • Inhoud die het resultaat is van of verwijst naar een strafbare of strafrechtelijk gesanctioneerde daad of die een dergelijke daad aanmoedigt.
 • Inhoud die schade aan andere gebruikers toebrengt of kan toebrengen. Het verspreiden van schadelijke software zoals computervirussen, worms, trojans en cancelbots vallen hieronder.
 • Iedere vorm van commerciële berichten via het Platform, waaronder, doch niet beperkt tot: spamming, kettingbrieven en junk mail.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

Maatregelen

PIGS & MORE behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. PIGS & MORE behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

PIGS & MORE beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Daarnaast kan PIGS & MORE de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij PIGS & MORE binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. PIGS & MORE zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

Duur

Het abonnement van de Gebruiker begint te lopen vanaf het ogenblik van de activatie van het Gebruikersprofiel. Het abonnement wordt steeds afgesloten voor een bepaalde duur van één (1) jaar. Het abonnement wordt na iedere gebruiksperiode van één jaar stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn indien er geen behoorlijke beëindiging door de Gebruiker plaatsvond vóór de vervaldatum van de lopende gebruiksperiode.

De beëindiging van het abonnement heeft tot gevolg dat de Gebruiker niet langer toegang heeft tot het Platform en zijn Gebruikersprofiel. De deactivering van het Gebruikersprofiel brengt niet automatisch de onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van het Gebruikersprofiel en de bijhorende content met zich mee. PIGS & MORE verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verwijderen gedurende een periode van minstens dertig (30) kalenderdagen volgend op de deactivering.

De Gebruiker heeft het recht om het abonnement op elk ogenblik te beëindigen. De Gebruiker kan zijn abonnement eenvoudig beëindigen door een mail te sturen naar . De Gebruiker kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 

Abonnementsvergoeding

De Gebruiker die zich registreert op het Platform is gehouden een maandelijkse vergoeding te betalen. De toepasselijke tarieven verschillen naargelang de gekozen module (Basic, Plus en Pro), zoals duidelijk gecommuniceerd op onze website www.onlinepigmarket.be. 

Alle abonnementstarieven op onze website zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waarop de Gebruiker zich registreert. De abonnementsvergoedingen lopen via een eenmalige betaling van de totale jaarlijkse vergoeding.

Bij gebrek aan betaling of in geval van een onvolledige betaling op de vervaldatum zal de geldende wettelijke interest ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties worden aangerekend in combinatie met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gefactureerde bedrag. Deze vergoedingen zijn automatisch verschuldigd, zonder enige vereiste van een voorafgaande aangetekende brief. PIGS & MORE behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor andere schade ten gevolge van deze gebrekkige betaling, waaronder maar niet beperkt tot, invorderingskosten alsook kosten voor het inschakelen van een raadsman.

Aansprakelijkheid

PIGS & MORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform voor zover PIGS & MORE handelt in overeenstemming met haar Algemene Voorwaarden. PIGS & MORE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform. Indirecte schade is elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële schade, verhoging van de totale kosten, verhoging van de personeelskosten, schade bij verlies van (potentiële) klanten. Deze lijst is slechts indicatief en zeker niet uitputtend.

Verder kan PIGS & MORE geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. PIGS & MORE stelt haar Website “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

PIGS & MORE sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit handelingen van haar Gebruikers en derden op haar Website. Indien de Gebruiker de aansprakelijkheid van PIGS & MORE in gevaar brengt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om PIGS & MORE te vrijwaren.

PIGS & MORE besteedt veel zorg aan het online zetten van informatie over de Producten en hun eigenschappen. Dit omvat technische beschrijvingen op basis van door Verkopers verstrekte gegevens en foto's die de Producten illustreren. PIGS & MORE kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor informatie die door Gebruikers op het Platform wordt verstrekt. Dit sluit tevens aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit van het Product, onjuiste informatie over eigenschappen of zelfs het niet-bestaan van het Product. In het geval dat de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht om informatie over de Producten op het Platform aan te vullen/te creëren, zijn de andere Gebruikers verplicht elk oneigenlijk gebruik van dit recht te melden.

Indien PIGS & MORE door overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische problemen, is verhinderd haar verplichtingen jegens Gebruiker geheel of gedeeltelijk na te komen, is er sprake van overmacht. PIGS & MORE is in dat geval gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Links naar andere websites

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Gebruiker die op een link klikt, verlaat ons Platform. PIGS & MORE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

Privacy

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat PIGS & MORE steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. PIGS & MORE garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie ons Platform gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonsgegevens vrijgeven. Persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform. PIGS & MORE heeft passende technische en organisatorische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan PIGS & MORE. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.

De handelsnaam PIGS & MORE, haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.  Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder onze voorafgaande toestemming

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van PIGS & MORE of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan PIGS & MORE. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.

Overige bepalingen

PIGS & MORE behoudt de vrijheid om het Platform te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels en subtitels die wij in onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de intepretatie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het hoofdkantoor van PIGS & MORE gevestigd is.